Rozpoczęcie działalności

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarczych zdajemy sobie sprawę ile wątpliwości pojawia się przy rozpoczynaniu działalności na własny rachunek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych nowych klientów stawiających pierwsze kroki w meandrach biznesu dołożymy wszelkich starań aby doradzić jak to zrobić najkorzystniej. Pomożemy Państwu między innymi przy:

 • rejestracji działalności gospodarczej,
 • zgłoszeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • wyborze formy opodatkowania,
 • decyzji odnośnie pozostawania płatnikiem podatku VAT,
 • decyzji o sposobie rozliczania samochodu w działalności,
 • kwalifikowaniu wydatków jako kosztów uzyskania przychodu,
 • i wielu innych formalnościach niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia biznesu.

Oferta dla istniejących firm

Książka przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego;
 • naliczanie w zakresie podatku dochodowego (PIT) i podatku i towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;

Ryczałt ewidencjonowany

 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (PPE),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb (VAT),

Księgi handlowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego wraz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji,
 • przygotowywanie potwierdzeń sald należności i zobowiązań,
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat, rachunków przepływów pieniężnych ,informacji wstępnej oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8, a także przygotowywanie uchwał,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP,
 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • tworzenie planów kont,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • tworzenie polityki rachunkowości.

Płace, Kadry, ZUS

 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników etatowych oraz zleceniobiorców,
 • przygotowywanie rachunków do umów zlecenie i o dzieło,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • tworzenie miesięcznych deklaracji ZUS oraz naliczanie składek,
 • sporządzanie do Urzędów Skarbowych deklaracji i rozliczeń podatkowych (PIT-8AR, PIT-4R) i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (czyli umowy o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy, skierowanie na badania, przeszkolenia BHP, umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • przygotowywanie sprawozdań PFRON, GUS

Dotacje

 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
 • opisywanie dokumentów księgowych , zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • współpraca z firmami doradczymi w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm.

Pozostałe usługi

 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych dla Zarządu, Rady Nadzorczej, itd.