„Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od przychodów.

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”:

  • trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Chcąc skorzystać z „małego ZUS” przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. nie może przekroczyć 63000 zł (30 x 2100 zł).

Kiedy nie można skorzystać z „małego ZUS”

  • Nie można skorzystać z „małego ZUS”, jeśli w poprzednim roku:
    działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż 60 dni,
  • osoba rozliczała się w formie karty podatkowej i korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie
    osoba podlegała ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
  • osoba spełnia warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
  • osoba wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak długo można korzystać z „małego ZUS”

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.