prowadzenie akt osobowych,
– przygotowywanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
– prowadzenie zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych,