• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego wraz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji,
  • przygotowywanie potwierdzeń sald należności i zobowiązań,
  • zamknięcie roku obrotowego, sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat, rachunków przepływów pieniężnych ,informacji wstępnej oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8, a także przygotowywanie uchwał,
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP,
  • rejestracja spółek prawa handlowego,
  • tworzenie planów kont,
  • sporządzanie raportów kasowych,
  • tworzenie polityki rachunkowości.